Nyhed fra Thurmer Tools: Bullet bor - Se mere her
Kontakt kundeservice
7027 5727

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Thürmer Tools ApS

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer – medmindre der foreligger anden skriftlig aftale mellem parterne herom.

Danske Vaerktoej ApS er kundens overordnede aftalepart for alle handler foretaget hos THÜRMER TOOLS ApS.

THÜRMER TOOLS ApS er registreret bifirmanavn til

Danske Vaerktoej ApS
Sophienlund Alle 5
DK-3250 Gilleleje
CVR: 3326 6626
 

1. Tilbud, ordre og accept

Ethvert tilbud fra THÜRMER TOOLS er bindende i 8 dage, med mindre andet skriftligt er aftalt. Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.
Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for THÜRMER TOOLS, uden skriftlig bekræftelse fra THÜRMER TOOLS.
Endelig aftale om levering foreligger først, når kunden har modtaget en THÜRMER TOOLS skriftlig ordrebekræftelse, og kun denne er bindende.
Priser på hjemmesiden vises inklusiv moms, hvis det står angivet under varen, og inklusiv eventuelle afgifter.
THÜRMER TOOLS er løbende berettiget til, uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

Vedrørende specialproducerede varer, er særlige vilkår gældende. Disse vilkår skal accepteres ved ordre. Priser på specialproducerede varer er nettopriser, eks moms og levering. Ved accept af tilbuddet er ordren gældende og varen tages ikke retur. 

2. Levering

THÜRMER TOOLS leverer til hele verden (USA undtaget) og bestræber sig på at levere ordren hurtigst muligt. Der kan dog forekomme afvigelser og forsinkelser på hele eller dele af ordren.
Ordrer bestilt mandag-fredag inden kl. 14.00 afsendes samme dag. Ordrer modtaget derefter afsendes næste hverdag. Ordrer modtaget i weekenden samt helligdage afsendes ved førstkommende hverdag.
Forsendelse i Danmark sker med GLS eller UPS og leveringstiden er 1 hverdag. Vareforsendelser uden for Danmark afhænger af fragtselskabets leveringstid.
Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for THÜRMER TOOLS, med mindre andet skriftligt er aftalt.

Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, har THÜRMER TOOLS ret til tidsfristforlængelse i tilfælde nævnt i punkt 6. Forsinkelser.
Levering af varen og dermed risikoens overgang anses for udført for THÜRMER TOOLS, når kunden har fået varen udleveret og varen dermed er i kundens besiddelse.

3. Fragt

Fragtbeløbet er kr 80,- ekskl. moms, men fragtbeløbet kan afhænge af den aftale kunden har med THÜRMER TOOLS samt ordrens størrelse og vareindhold. Skal THÛRMER TOOLS sende til kundes kunde, vil fragtbeløbet være kr. 97,- ekskl.moms.
 

4. Betaling

Der fremsendes faktura til Køber. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturateksten. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes en rente på 2 % pr. påbegyndt måned, regnet fra den på forsiden angivne forfaldsdag.
Køber kan betale med PayPal. Ved betaling med PayPal bliver pengene først hævet i det øjeblik at varen afsendes.  

5. Returret

Standardvare (Genuskøb): Kunden kan ændre ordre, annullere ordre eller sende varen retur inden 8 dage efter ordren er lagt mod betaling af et ekspeditionsgebyr på 25% af varens pris. Ønsker kunden at ændre, annullere ordren eller sende varen retur, skal THÜRMER TOOLS øjeblikkelig have besked herom, og godkende at fristen for returnering er overholdt.

Specialværktøj (Specieskøb): Alle køb er endelige. Efter ordrebekræftelse er fremsendt fra THÜRMER TOOLS på denne type vare, eller anden vare defineret som specialvare eller skaffevare, kan ordren ikke ændres, annulleres og varen kan ikke sende retur. Foreligger mangel se punkt 8. Reklamationer.

 

Er det privatkøb, er der 14. dages fuld returret.

 

Fragtomkostning i forbindelse med returnering eller ombytning af varer afholdes af køber.

 

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, og kun såfremt varerne er kurante og i ubrudt, ubeskadiget og original emballage. I modsat fald kan varen afvises.

6. Forsinkelser

Hvis forsinkelse med levering opstår som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som kan betragtes som Force Majoure, såsom brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
Såfremt leveringstiden kan påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er THÜRMER TOOLS såvel som køberen berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.
Hvis THÜRMER TOOLS ikke leverer inden for leveringstiden eller inden for en, med hjemmel i ovennævnte bestemmelse om forlænget leveringstid, rimelig tid er køberen berettiget til, ved skriftlig meddelelse til THÜRMER TOOLS, at kræve levering samt fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive at køberen agter at hæve handelen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den fastsatte frist, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til THÜRMER TOOLS at hæve aftalen.

7. Forbehold

Der tages forbehold for udsolgt eller udgåede varer, tastefejl, trykfejl, prisfejl og prisændringer, såvel som lovmæssige afgiftsændringer og THÜRMER TOOLS kan annullerer ordren. Ligesom THÜRMER TOOLS forbeholder sig ret til at annullere ordrer, som ikke kan ekspedere grundet vilkår se punkt 6. Forsinkelser.

 

Kunden skal have meddelelse herom indenfor rimelig tid.

8. Reklamationsret

Det påhviler køberen, senest ved leveringen, at foretage en grundig undersøgelse af, at varen stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse. Undlader køberen dette, mistes retten til afhjælpning eller ombytning.   
THÜRMER TOOLS er ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
Hvis kunden vil reklamere over fejl eller mangler, bedes kunden venligst rette henvendelse til THÜRMER TOOLS kundeservice 70 27 57 27 eller info@thurmer.com

9. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar

THÜRMER TOOLS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af THÜRMER TOOLS eller andre, som firmaet har ansvaret for. THÜRMER TOOLS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. THÜRMER TOOLS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning, THÜRMER TOOLS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde THÜRMER TOOLS skadesløs i samme omfang, som THÜRMER TOOLS’ ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser vedrørende produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

10. Ejendomsforbehold

THÜRMER TOOLS forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger og renter er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

11. Ophavsret

Fotos, grafik og øvrige illustrationer, der er på denne hjemmeside, tilhører THÜRMER TOOLS og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden THÜRMER TOOLS’ skriftlige tilladelse. THÜRMER TOOLS giver ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne hjemmeside videre til tredjepart (f.eks. direct marketingsfirmaer o.l.).

De indtastede oplysninger bliver brugt udelukkende til servicering af køber, når køber handler hos THÜRMER TOOLS.

 

12. Persondata

THÜRMER TOOLS opbevarer almindelige personoplysninger på kunder og samarbejdspartnere. Oplysningerne indeholder ikke følsomme personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige for at kunne håndtere den daglige drift. 

 

Almindelige personoplysninger er navn, firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt købshistorik.

Oplysninger bliver opbevaret så længe, at der er et aktivt handelsforhold til THÜRMER TOOLS. Har et handelsforhold været passivt i 5 år fra sidste købstidspunkt, vil oplysningerne automatisk blive slettet.

 

 

Den registrerede kan til en hver tid bede om indsigt i de opbevarede oplysninger. Dog kan sådan forespørgsel afvises, hvis der er risiko for, at der bliver videregivet forretningshemmeligheder. Den registrerede kan ligeledes til enhver tid bede om at alle oplysninger slettes.

 

Der bliver ikke hentet oplysninger fra andre kilder end den registrerede selv.

Personoplysninger gives ikke til 3. Parter og er kun til internt brug for at kunne håndtere den daglige drift. Thürmer Tools sender ikke nyhedsbreve og bruger ikke cookies.

 

Kontakt THÜRMER TOOLS dataansvalige ved spørgsmål. 

 

 

13. Værneting og lovvalg

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole og ved anvendelse af dansk ret.